Báňský inženýring Olomouc - geodetické, projekční a inženýrské služby v oblasti povrchového dobývání

Nabízíme

Provádíme geodetické a projekční práce pro otvírku, přípravu a dobývání surovin na povrchových ložiscích hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem.

Do této oblasti patří zejména:
Projekční služby a hornická činnost

Příprava a těžba výhradních ložisek

– zpracování dokumentace pro stanovení chráněného ložiskového území
– zpracování žádosti o předchozí souhlas se stanovením dobývacího prostoru
– zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů
– zpracování žádosti o povolení hornické činnosti
– zpracování plánu otvírky, přípravy a dobývání
– zpracování plánu zajištění
– zpracování plánu likvidace
– zpracování plánu rekultivace
– operativní výpočet zásob v rámci stanovených dobývacích prostorů na ložisku
– zpracování žádosti o odpis zásob
– realizace vypracovaných projekčních dokumentací, spojená se získáváním vyjádření
účastníků správních řízení a se schválením dokumentací orgány státní správy

Příprava a těžba nevýhradních ložisek

– zpracování dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí o využití území
– operativní výpočet zásob
– zpracování plánu využívání ložiska, včetně žádosti o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem
– realizace vypracovaných projekčních dokumentací, spojená se získáváním vyjádření
účastníků správních řízení a se schválením dokumentací orgány státní správy

Geodetické a důlně měřické práce

– zajišťování výkonu důlního a hlavního důlního měřiče dle vyhlášky ČBÚ č. 435/92 Sb.
– zajišťování kompletní důlně měřické služby (vyhotovení a vedení důlně měřické dokumentace, tvorba a doplňování základních i účelových důlních map v digitální formě ve 2D i 3D zobrazení, zaměření kompletní důlní situace, včetně technologií, vytyčovací práce a další)
– další geodetické služby (záměry a výpočty kubatur, vytyčovací práce, digitalizace map, polohopisné a výškopisné zaměřování pro projekční činnost)
– tvorba 3D modelů, včetně vizualizace současného a budoucího stavu
– měření hloubek vodních děl echolotem, včetně zpracování 3D vizualizace dna
– monitoring míst sesuvů a deformací, stabilizace pozorovacích bodů, měření nepřístupných míst

Další služby

– poradenská činnost
– zajištění funkce závodního lomu s těžbou do 500 000 t pro povrchové dobývání nerudných surovin a povrchové dobývání písku a štěrkopísku
– zajištění funkce bezpečnostního technika
– odnímaní pozemků ze zemědělského i lesního půdního fondu
– zprostředkování geologických, hydrogeologických služeb, vyhotovení odborných posudků, posouzení vlivů staveb, činností, technologií na životní prostředí (EIA) a další
3D vizualizace kamenolomu